Wil  jij elke dag in je kracht staan om zo de goede keuzes in het leven te maken?

NVNLP BEROEPSCODE

(oorspronkelijk vastgesteld door de ALV van 3 oktober 1988 te Utrecht)

Vooraf
Het formuleren van regels kan door sommige leden mogelijk worden opgevat als een hinderlijke beperking, die strijdig is met de NLP-uitgangspunten. Wij menen dat dit een onvermijdelijk gevolg is van het hanteren van een hiërarchie van criteria. Het toekennen van een hoge prioriteit aan waarden als respect voor de cliënt, deskundigheid in een professionele relatie en vertrouwelijkheid, houdt noodzakelijkerwijze in dat bepaalde gedragingen worden uitgesloten. Bij het formuleren van regels, is er naar gestreefd voorop te stellen hetgeen een NLP-er wel behoort te doen. Om tot toetsbare gedragsregels te komen, bleek het echter onmogelijk te vermijden om ook de dingen te benoemen die een NLP-er dient na te laten.

Inleiding
Uitgangspunt waarop de vereniging zich wenst te plaatsen, is dat van eerbied voor de mens. Dit houdt in dat de NLP-er degene met wie hij/zij in professioneel contact treedt, principieel erkent als een zelfstandig en verantwoordelijk persoon, die recht heeft op een verwerkelijking van zijn of haar mogelijkheden. Wanneer de NLP-er een professionele relatie aanneemt met anderen, vertoont die relatie een mogelijke ongelijkheid. De NLP-er zal de relatie dan zodanig vormgeven dat, met inachtneming van de principiële menselijke gelijkwaardigheid van alle betrokkenen, zijn deskundigheid in dienst wordt gesteld van doelstellingen, die door alle betrokkenen kunnen worden onderschreven. Artikel 2 van de statuten noemt onder de doelstellingen van de vereniging: het opstellen en handhaven van gedragsregels voor de beoefening van NLP in het belang van een ethisch verantwoordelijke praktijk. De leden van onze vereniging hebben naast hun NLP-training merendeels andere, uiteenlopende beroepsopleidingen gevolgd en zijn veelal uit hoofde van die disciplines al gebonden aan voor die beroeps categorie geldende beroepsethische regels. Wij menen dat een beroepscode voor NLP-ers derhalve slechts een beperkt aantal regels moet omvatten, om deze van toepassing te kunnen laten zijn op de vele uiteenlopende professionele relaties waarin NLP gebruikt wordt.

Beroepscode

  • De NLP-er dient in de uitoefening van zijn/haar beroep te handelen naar de inhoud en
  • de geest van deze beroepscode. Elk lid zal zich in zijn/haar beroepsuitoefening laten leiden door respect voor de personen, waarmee hij in een relatie treedt en zich onthouden van gedragingen waardoor hen schade wordt berokkend of waardoor zij nadeel ondervinden. Elk lid zal ervoor zorg dragen , dat de naam van NLP en/of van de NVNLP niet
  • door hem in diskrediet wordt gebracht. Elk lid verplicht zich tot geheimhouding van hetgeen hem/haar uit hoofde van zijn/haar
  • beroep ter kennis komt, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt. Elk lid zal zich ervan onthouden methoden te hanteren, die de cli??nt aantasten in hun
  • waardigheid of verder in hun privé-leven doordringen dan nodig is voor het gestelde doel. Elk lid is gehouden slechts die methoden en vormen van NLP toe te passen waarin
  • hij/zij zich voldoende heeft bekwaamd. Zo nodig zal hij/zij zelf andere deskundigen consulteren, dan wel betrokkenen naar andere deskundigen doorverwijzen. Indien een lid in het belang van de betrokkene dan wel ten behoeve van de uitbreiding
  • van zijn/haar eigen ervaring of bekwaamheid de werkzaamheden verder laat reiken dan de voorgaande ervaring, dan zal hij/zij zulks omringen met waarborgen en zorgvuldigheid. In twijfelgevallen is elk lid gehouden tevoren overleg te plegen met het bestuur van de
  • Vereniging dan wel een daartoe door het bestuur aangewezen persoon of commissie.

rob-piederiet

Rob Piederiet: Veel mensen durven geen keuzes te maken en geven de schuld aan de wereld om hen heen. Ik geef gelegenheid tot zelfinzicht en acceptatie van blokkerende gedachten. Vervolgens help ik bij het weghalen van deze blokkades, waardoor de ander ziet welke positieve invloed hij zelf op het leven heeft.

Meer informatie