Wil  jij elke dag in je kracht staan om zo de goede keuzes in het leven te maken?

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Piederiet NLP Coaching
Klik hier voor een pdf

1          Algemeen

1.1       Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

Opdrachtnemer: Coach Rob Piederiet, hierna te noemen Piederiet NLP Coaching die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, cliënt: degene aan wie door Piederiet NLP Coaching advies/coaching verleend wordt of diens wettelijke vertegenwoordigers;

1.2       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3       Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2          Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1       Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.2       Een offerte wordt tot overeenkomst doordat Opdrachtgever de offerte van Opdrachtnemer schriftelijk dan wel per e-mail bevestigt.

2.3       Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3          Tariefstelling en facturatie

3.1       Het uurtarief voor coaching bedraagt 75 euro Inclusief BTW.

3.2       Standaard werklocatie is Hapert. Bij werkzaamheden elders wordt 19 eurocent per kilometer in rekening gebracht vanaf 10 kilometer van standaard werklocatie.

3.3       Voor een persoonlijk coaching traject: Overeenkomst wordt aangegaan nadat eerst een verkennend (telefoon-)gesprek gevoerd is.

3.4       Er wordt na het 1e consult gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum op onze rekening bijgeschreven te zijn.

3.5       Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal Opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.

3.6       In de in de offerte genoemde prijsopgave zijn tevens begrepen eventuele reiskosten, alsmede overige kosten (voorbereidingstijd, BTW) en voorschotten.

4          Vertrouwelijkheid

4.1          Behoudens wettelijk voorschrift is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, haar klanten en cliënten aan haar coaching sessies. Persoonlijke gegevens die aan Opdrachtnemer verstrekt worden, op welke wijze dan ook, zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de desbetreffende persoon.

5          Betalingsvoorwaarden

5.1       De volgende betalingsregeling is van toepassing: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.

5.2       Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

5.3       Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a.  een betalingstermijn is overschreden;
b.  de Opdrachtgever failliet of in surseance is;
c.  de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;

  1. de onderneming van Opdrachtgever wordt verkocht of beëindigd;
    e.  de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

5.4       Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

5.5       Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

Rente bij transacties met consumenten:
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

5.6       Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten conform Rapport Voorwerk II verschuldigd.

5.7     ?? Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten het bovenstaande overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

5.8       Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

6          Onuitvoerbaarheid van de opdracht

6.1     ?? Bij overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop beide partijen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn haar verplichtingen na te komen. Er dient wel direct melding gemaakt worden aan de andere partij waarna in goed overleg tot een oplossing zal worden gezocht.

6.2       Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

6.3       Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

6.4       Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

7          Wijziging van de opdracht

7.1       Wanneer er bij start van de coaching sessies omstandigheden optreden die niet waren voorzien, zal in goed overleg worden gezocht naar een passende oplossing.

7.2       Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3       Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

7.4       Mocht er tijdens de opdracht wijzigingen optreden dan wordt hier zonodig de eerder overeen gekomen overeenkomst op aangepast alsmede aangevuld.

Beëindiging van de opdracht

8.1       Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen n.

8.2       Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

8.3       Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

8.4       Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

8.5       Omstandigheden die een overmacht situatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: opzettelijke gedragingen en/of grove schuld van personen van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

8.6       Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

8.7       In geval van annulering van een opdracht door Opdrachtgever geldt de volgende regeling:

  • De Opdrachtgever kan tot voor tot 24 uur voor aanvang van de eerste sessie de overeenkomst annuleren door middel van een telefonische of schriftelijke notificatie. De Opdrachtnemer zal hier altijd op reageren door middel van een bevestiging per e-mail. Nadat de eerste sessie heeft plaatsgevonden is annulering van de overeenkomst mogelijk tegen betaling van de reeds genoten sessies.

9          Aansprakelijkheid                          

9.1       Opdrachtnemer zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Uiteraard treden Opdrachtnemer en Opdrachtgever met elkaar in overleg over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

De resultaten van toepassing en gebruik van de door Opdrachtnemer verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloedssfeer vallen. Ofschoon de opdracht door Opdrachtnemer naar beste inzicht, vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan hij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

9.2       Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

  1. 2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
  2. 2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
  3. 2c De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien het door Opdrachtgever te betalen honorarium in het kader van de opdracht gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
  4. 2d De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Opdrachtnemer over de laatste drie maanden.

9.3       Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

10        Geschillen en Klachten

10.1      Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door het Nederlands recht.

10.2      Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

10.3      Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.

10.4      Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.

10.5      Na ontvangst van de klacht zendt Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging aan Opdrachtgever waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt afhankelijk van de aard en omvang van de klacht maximaal twee maanden.

10.6      Teneinde het geschil in der minne te schikken bestaat de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. De kosten hiervoor zullen gedragen worden door de partij die door deze onafhankelijke deskundige in het ongelijk wordt gesteld.

10.7      Indien het geschil niet wordt opgelost of er geen overeenstemming tussen partijen kan worden bereikt over het aanwijzen van een onafhankelijke deskundige, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

bron: model-Voorwaarden  FNV Zelfstandigen 2011)

rob-piederiet

Rob Piederiet: Veel mensen durven geen keuzes te maken en geven de schuld aan de wereld om hen heen. Ik geef gelegenheid tot zelfinzicht en acceptatie van blokkerende gedachten. Vervolgens help ik bij het weghalen van deze blokkades, waardoor de ander ziet welke positieve invloed hij zelf op het leven heeft.

Meer informatie